mehanizam

Во рамките на Проектот за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.1-T1-ДЕЛ (5) за Богданци ,Неготино и Конче кој се реализира од страна на Министерство за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска банка , ДГПТ ЕУРОИНГ Гевгелија започнува со градежните активности на овој проект.

 

Како дел од спроведувањето на проектот,обврзени сме да ја информираме јавност ,локалното население и останатите засегнати страни дека можат да земат активно учество преку Механизам за жалби и поплаки, а со тоа и самите да се вклучат во реализација на проектот.

Ѓраганите тоа можат да го сторат преку долунаведениот документ Механизам за жалби и поплаки преку примање на жалби и поплаки и нивно поцесуирање и решавање.

 

Образец за поплаки за целиот период на спроведување на проектотпоплаки за целиот период на спроведување на проектот